TH | EN

แบบฟอร์มขอสมัครเป็นสมาชิก


ชื่อสมาชิก นามสกุล
หมายเลขบัตรประชาชน อายุ ปี
วุฒิการศึกษา
ศาสนา            
อาชีพปัจจุบัน   ระยะเวลากิจการ ปี
สถานที่ประกอบการ เลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์สำนักงาน   โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรสาร   อีเมล์
ลักษณะของสถานที่ประกอบการ
จำนวน ชั้น คูหา   เนื้อที่ ตารางวา
บาท
ความพร้อมด้านเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์สื่อสาร
การชำระผลตอบแทน บริษัทฯ โอนเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกเท่านั้น
ธนาคารที่สะดวกรับโอนเงิน สาขา
ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าร่วมโครงการ อะมานะฮ์ เอ็กเพรส (Amanah Express) โดยยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ทุกประการ และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง
ลงชื่อ (ผู้สมัคร)
( )
เอกสารประกอบการสมัคร 1 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
3 สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
4 เอกสารประกอบธุรกิจ เช่น หนังสือรับรอง หรือใบทะเบียนการค้า(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
5 สำเนาสัญญาเช่าสถานที่ประกอบการ(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
6 แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการ ภาพถ่ายสถานที่ประกอบการ และแผนที่บ้านพัก
7 คำขอให้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก จำนวน 1 ชุด
8 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีและเลขบัญชี จำนวน 1 ชุด


ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 16-16/1 ซ. เกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์. 02-091-6456 โทรสาร. 02-091-6401