TH | EN

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

เงินเดือนที่ต้องการ บาท


รายละเอียดผู้สมัคร

ชื่อ(ภาษาไทย) นามสกุล
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) นามสกุล
บ้านเลขที่/ถนน ตำบล/แขวง
เขต/อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
อีเมลล์
เลขบัตรประชาชน ออกให้เมื่อ
เลขที่ผู้เสียภาษี เลขที่ประกันสังคม
เกิดวันที่ เดือน ปี
ส่วนสูง ซม. นำหนัก กก. กรุ๊ปเลือด
ภูมิลำเนาอำเภอ จังหวัด ศาสนา
เชื้อชาติ สัญชาติ

สถานะส่วนตัว

สถานะสมรส

ครอบครัว

ชื่อ นามสกุล
อาชีพ สัญชาติ
ศาสนา
 
ชื่อ นามสกุล
อาชีพ สัญชาติ
ศาสนา

การศึกษา ระดับปริญญาตรี

ชื่อสถานศึกษา ประเทศ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา
เกรดเฉลี่ย


การศึกษา ระดับปริญญาโท

ชื่อสถานศึกษา ประเทศ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา
เกรดเฉลี่ย


การศึกษา ระดับปริญญาเอก

ชื่อสถานศึกษา ประเทศ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา
เกรดเฉลี่ย

ประวัติการทำงาน

ที่ทำงานปัจจุบัน ประเภทกิจการ
ที่อยู่ โทรศัพท์
เข้าทำงานเมื่อ ในตำแหน่ง
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ลักษณะงานที่ทำโดยย่อ

ประวัติการทำงานในอดีต

ประวัติการทำงาน 1

บริษัท ประเภทกิจการ
ที่อยู่
จากวันที่
ถึงวันที่
รวมระยะเวลา
ตำแหน่ง เงินเดือน บาท
ลักษณะงานที่ทำโดยย่อ
สาเหตุที่ออก

ประวัติการทำงาน 2

บริษัท ประเภทกิจการ
ที่อยู่
จากวันที่
ถึงวันที่
รวมระยะเวลา
ตำแหน่ง เงินเดือน บาท
ลักษณะงานที่ทำโดยย่อ
สาเหตุที่ออก

ประวัติการทำงาน 3

บริษัท ประเภทกิจการ
ที่อยู่
จากวันที่
ถึงวันที่
รวมระยะเวลา
ตำแหน่ง เงินเดือน บาท
ลักษณะงานที่ทำโดยย่อ
สาเหตุที่ออก

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

การพูด การเขียน
1. ภาษาอังกฤษ
2.
3.
4.

ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

1.
2.
3.
4.

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ชื่อ นามสกุล
เกี่ยวข้องเป็น
บ้านเลขที่/ถนน ตำบล/แขวง
เขต/อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
ที่ทำงาน โทรศัพท์

บุคคลที่รู้จักภายในบริษัท

ชื่อ นามสกุล
หน่วยงาน เกี่ยวข้องเป็น
เบอร์โทรศัพท์

ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
ถ้าหากต้องการรหัสจากรูปภาพใหม่อีกครั้ง คลิกที่นี่.บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 16-16/1 ซ. เกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์. 02-091-6456 โทรสาร. 02-091-6401