TH | EN
Home > นักลงทุนสัมพันธ์ > การกำกับดูแลกิจการที่ดี
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันที่ 19 เมษายน 2560
แนวหัวข้อปฏิบัติในการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 5 เมษายน 2559 ณ สโมสรกองทัพบก
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2558
นโยบายการต่อต้านการทุจริต
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2557
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556
  1 , 2   Nextบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่เลขที่ 16-16/1 ซ. เกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 02-030-6456 โทรสาร. 02-030-6401