TH | EN
Home > นักลงทุนสัมพันธ์ > การกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสุง
Amanah Analyst Conference ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
Amanah Analyst Conference ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
Amanah Analyst Conference ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562
Amanah Analyst Conference ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556
  1 , 2 , 3   Next


บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 16-16/1 ซ. เกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์. 02-091-6456 โทรสาร. 02-091-6401