TH | EN
Home > นักลงทุนสัมพันธ์ > การกำกับดูแลกิจการที่ดี
Amanah Analyst Conference ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2555
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2561 วันที่ 4 เมษายน 2561
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2560 วันที่ 19 เมษายน 2560
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2559 วันที่ 5 เมษายน 2559 ณ สโมสรกองทัพบก
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557
  1 , 2   Next


บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่เลขที่ 16-16/1 ซ. เกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 02-091-6456 โทรสาร. 02-091-6401