TH | EN
Home > ลูกค้าธุรกิจ

สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน

สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน  (Amanah Financial Lease)
      บริษัทให้บริการสินเชื่อประเภทนี้แก่ นิติบุคคลที่มีความประสงค์ที่จะจัดหาทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ หรือเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ เพื่อการดำเนินงานในกิจการโดยการชำระค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน จนครบจำนวนเดือนตามสัญญา ผู้ทำสัญญาเช่าทางการเงิน จะเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินและบำรุงรักษาทรัพย์สินนั้น ให้อยู่ในสภาพที่ดี และเมื่อครบสัญญาเช่า ผู้ทำสัญญาเช่ามีสิทธิที่จะขอซื้อทรัพย์ที่เช่าไปเป็นของตนเองตามราคาตลาด หรือส่งมอบทรัพย์คืนให้กับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการให้เช่าหรือจำหน่ายต่อไป
   
   


บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่เลขที่ 16-16/1 ซ. เกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 02-091-6456 โทรสาร. 02-091-6401