TH | EN
Home > นักลงทุนสัมพันธ์ > การกำกับดูแลกิจการที่ดี

Amanah Analyst Conference ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

 

รับชมวิดีโอช่วงแรก

รับชมวิดีโอช่วงหลังบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 16-16/1 ซ. เกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์. 02-091-6456 โทรสาร. 02-091-6401