TH | EN
Home > นักลงทุนสัมพันธ์ > การกำกับดูแลกิจการที่ดี

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 5 เมษายน 2559 ณ สโมสรกองทัพบก


     
ชมบรรยากาศภายในงานประชุมฯ part 1   part 2  part 3
     

 บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่เลขที่ 16-16/1 ซ. เกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 02-030-6456 โทรสาร. 02-030-6401